Plans d'Igualtat

Consultoria

|Alt Imatge2|

Plans d'Igualtat

Tenir un Pla d'Igualtat aporta, a banda de complir amb la normativa, un conjunt de beneficis per a l'empresa i per al personal treballador i alhora és un compromís de responsabilitat social vers la ciutadania.


Per Normativa:

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i a adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització. Tenim nova norma, el "Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de març", de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

Per millor resultats empresarials:

La implantació d'un Pla d'Igualtat comporta:

 • Una reducció de la rotació, l'absentisme, la fuga de talents i l'estrès de les persones treballadores.
 • Augmenta la motivació, el compromís i la satisfacció amb la feina.
 • Millora el clima laboral.
 • S'aprofita tot el potencial i talent del 100% de la plantilla.
 • Es dóna un major orgull de pertinença a l'estructura.

Per contribuir a una nova cultura empresarial:

 • L'empresa esdevé un referent de bones pràctiques i responsabilitat social.
 • L'empresa inverteix en una imatge socialment responsable i es diferencia de la competència.

Àmbits on s'actua i es beneficien:

 • Cultura i gestió organitzativa
 • Condicions laborals
 • Accés a l'organització
 • Formació interna i/o contínua
 • Promoció i/o desenvolupament professional
 • Política salarial i retributiva
 • Ordenació del temps de treball i corresponsabilitat per afavorir la conciliació entre la vida personal i laboral
 • Comunicació inclusiva a nivell intern i extern
 • Prevenció de l'assetjament laboral, sexual i per raó de sexe
 • Prevenció de riscos i salut laboral.

* Els camps són obligatoris

Vull rebre més informació