Descripció llocs de treball i organigrama

Consultoria

|Alt Imatge2|

Descripció llocs de treball i organigrama

Les persones necessiten saber quin lloc ocupen en l'organització i quines són les funcions que han de desenvolupar


Definir els llocs de treball, reflectir els continguts, les responsabilitats, les competències i els requisits inherents a cada un, així com dibuixar l'estructura organitzativa, són la base de l'àrea de persones de qualsevol empresa i l'eina per desenvolupar les polítiques relacionades amb el personal (avaluació del rendiment, política retributiva...).

|Alt Imatge2|