Política de protecció de dades i avís legal

Benvingut a la pàgina web www.optima.cat

A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1-Identificació

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que el www.optima.cat és un domini de l'empresa OPTIMA BUSINESS CONSULTING SLU amb domicili social en Avda. Blondel 11 3a planta 25002 Lleida telèfon 973725895.

La societat es denomina OPTIMA BUSINESS CONSULTING SLU, en endavant OPTIMA, amb CIF: B25710658

2- Normes d’utilització

Com a usuari d'aquesta WEB, ha d'utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals OPTIMA o les empreses del seu grup són titulars o llicenciataries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4- Responsabilitat

La nostra intenció és la d'oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

OPTIMA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hiper vincles.

5 - Política de privadesa i de protecció de dades

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril del 2016, OPTIMA BUSINESS CONSULTING, SLU , d'ara endavant ÒPTIMA l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per OPTIMA BUSINESS CONSULTING, SLU, empresa de consultoria en l'àmbit dels RRHH, domicili Av. Blondel, 11, 3a planta 25002 Lleida de CIF: B25710658. Correu electrònic optima(ELIMINAR)@optima.cat

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a ÒPTIMA i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: optima(ELIMINAR)@optima.cat

ÒPTIMA pot recollir les seves dades personals per dos mitjans:

  • Serveis presencials que presta a les seves oficines físiques
  • A través dels formularis de la nostra pàgina web

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats:

Utilització de les dades personals

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals és:

  1. El compliment d'una relació contractual amb ÒPTIMA.
  2. Quan ens dona el seu consentiment per participar en processos de selecció o bé per enviar-li informació de tipus comercial mitjançant la nostra newsletter.
  3. Per interès legítim d'ÒPTIMA, mostrar productes que puguin interessar tenint en compte la informació de les nostres galetes d'anàlisi que vostè ha acceptat.
  4. El compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: optima(ELIMINAR)@optima.cat

ÒPTIMA guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari pel fi pel qual van ser recopilats. En el cas del seu currículum vitae aquest es guardarà fins que no exerceixi el seu dret de supressió.

ÒPTIMA només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

Els seus drets en el moment que ens facilita les seves dades són: