← Altres entrades

Ho podem fer millor


Resseguint la normativa europea, internacional, estatal i catalana en matèria d'igualtat d'oportunitats de dones i homes podem observar que, des de la Declaració dels Drets Humans de 1948 fins a la Llei 19/2020 del 30 de desembre d'igualtat de tracte i no-discriminació, hi ha tot un conjunt de lleis, decrets, directives, convenis, pactes i normes que regulen el que hauria de ser un fet natural entre persones assenyades, amb judici i respectuoses com creiem que som.

Hem avançat molt i s'han guanyat partides difícils en el camp de batalla per la igualtat efectiva, però encara hi ha obstacles i solcs que hem de treballar perquè aquesta igualtat sigui real. Portem a sobre la motxilla carregada de racisme, xenofòbia, violència, discriminació, desigualtats, intoleràncies i altres sentiments i fets que trenquen l'equilibri entre tu i jo, entre nosaltres. Siguem agosarats i posem en marxa totes aquelles mesures preventives que serveixin, tant a empreses com a institucions públiques i privades, per a millorar les relacions entre el seu personal i alhora descarreguin, de les motxilles, aquestes pedres tan punyents de la desigualtat. Activem, així doncs, el protocol per a la prevenció de l'assetjament, la tolerància zero, els plans d'igualtat, els plans de polítiques de dones, realitzem formació i sensibilització en igualtat a tot el personal, etc.

És bo, alhora, endinsar-nos en el complex i evitable món de les retribucions salarials, del que sempre ens queixem, però poc fem per entendre; i que totes les empreses i entitats tinguin a disposició un registre salarial, com marca el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, amb els valors mitjans dels salaris i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts per categories professionals o llocs de treball. A més, avui disposem d'eines per avaluar la bretxa salarial, és a dir, la diferència existent entre els salaris percebuts per les persones treballadores d'ambdós sexes calculada sobre la base de la diferència mitjana entre els ingressos bruts per hora de tots els treballadors i treballadores. Aquesta informació, com també totes les mesures que activem de prevenció, ens fan créixer en temes d'igualtat efectiva i, a poc a poc, hem d'anar assolint els objectius que ens marca la normativa i els que, com a persones, hem d'aconseguir pel bé de tothom.

Filo Rodié. Tècnica de Comptabilitat i Igualtat

COMPARTIR