← Altres entrades

Igualtat en les empreses. Novetats


El Govern aprova dos Real Decrets per implantar els Plans d'Igualtat i evitar la bretxa salarial.

S'han publicat dos Real Decrets que desenvolupen dues de les mesures aprovades fa més d'any i mig.

Per un costat, un decret que regula els plans d'igualtat i el seu registre, en el que es desenvolupa com han de ser els nous Plans d'Igualtat, que han de negociar i registrar totes les empreses amb més de 50 persones treballadores i que inclou, a banda d'una auditoria retributiva, una diagnosi sobre diferents àmbits com són la selecció de personal, la contractació, les mesures de corresponsabilitat, la prevenció de l'assetjament i la representació de les dones en determinats llocs de treball. Aquesta diagnosi inclourà objectius per tal de corregir les desigualtats detectades, mesures o accions a realitzar, dates i un sistema d'avaluació i seguiment.

Real Decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre

Per altra banda, un altre decret sobre la igualtat retributiva entre dones i homes, l'obligatorietat per part de les empreses de comptar amb un registre de retribucions per aflorar les possibles discriminacions salarials. Totes les empreses, independentment de la seva mida, han de comptar amb un registre retributiu que inclogui les dades mitjanes dels sous reals desglossats per conceptes i separat per sexe. A banda, les empreses de més de 50 persones treballadores hauran d'incloure en els seus plans d'igualtat una auditoria retributiva.

Real Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes

COMPARTIR