← Altres entrades

Informe sobre el Teletreball


Introducció

A continuació farem una anàlisi tècnic de les respostes de l'enquesta sobre el Teletreball que vàrem fer durant el mes d'abril, i que van respondre unes 500 persones.

La primera dada significativa és que només el 14% dels/les enquestats/des ja teletreballava abans del confinament i que d'aquests/es la meitat tenen un rol de comandament dins de la seva organització. El 43,94% dels/les que ja teletreballaven pertanyen al sector serveis.

Si fem l'anàlisi per franges d'edat, ens adonem que qui més ho feia són les persones de més de 50 anys, amb el 19,63% dels de la seva franja d'edat. I qui menys, els de 18 a 30 anys, amb el 2,33% de la seva franja.

Perquè les dades reflecteixin millor quin ha estat i quin és l'impacte d'aquesta nova manera de treballar, l'anàlisi que farem a continuació només el farem amb les dades de les persones que abans d'aquesta situació de confinament no teletreballaven (el 86% dels/les enquestats/des). Pensem que així les empreses poden fer-se una idea més clara de quina és la realitat.

Hem de recordar que els resultats de l'enquesta que hem tingut en compte son només d’aquelles persones que han estat o estan teletreballant. Tots aquells/es professionals que no han pogut fer-ho, queden exclosos dels resultats.

Condicions per teletreballar de forma més satisfactòria

Respecte a les necessitats que tenen les persones enquestades perquè el teletreball sigui més satisfactori, volem aportar les següents dades:

De totes les respostes, l'11,34% manifesten no tenir les condicions necessàries i d'aquestes, el 82,22% troben a faltar millors eines, un 40% un millor espai, un 31,11% objectius clars del que han d'aconseguir, un 22,22% més confiança del seus superiors, un 20% més llibertat horària, un 17,78% més treball en equip i el mateix percentatge altres necessitats, havent un 4,44% que creu que no necessita res.

Del 88,66% que manifesta tenir les condicions necessàries, el 39,2% troben a faltar millors eines, 26,42% un millor espai, el 24,43% objectius clars del que han d'aconseguir, el 16,76% més llibertat horària, i el 14,77% més confiança per part dels seus superiors. El que menys troben a faltar és més treball en equip, amb el 12,78%. I un 19,03% no necessita res mes.

  • Per tant, podem concloure dient que, la majoria de les persones enquestades comenta tenir les condicions necessàries per teletreballar. Malgrat això, només hi ha un 20% que remarca no necessitar res més del que té en l'actualitat, és a dir, en general es troben a faltar certs elements que milloraran el seu teletreball, en especial millors eines. Cal, doncs, invertir en tecnologia.

Productivitat

Un altre element molt interessant a analitzar és el nivell de productivitat (quantitat i qualitat de la feina feta). Per fer-ho, tindrem en compte si aquestes persones estan dedicant més temps a la feina ara que abans del teletreball, si tenen persones dependents a casa, quin és l'estil de supervisió que reben, i si estarien disposades a seguir teletreballant un cop finalitzada aquesta situació de confinament.

De totes les persones que han manifestat ser més productives que abans del confinament, un 90,72% diuen dedicar igual o més temps a la feina que abans. D'aquestes, un 84,09% voldrien seguir teletreballant una part o la totalitat de la seva jornada laboral.

  • La productivitat implica dedicar igual o més temps de treball del que dedicaven fins aleshores, tot i això hi ha predisposició a continuar teletreballant després del confinament.

Productivitat i temps dedicat a la feina

De totes les persones que han manifestat que estan dedicant més temps a la feina que abans del confinament, el 69,74% han manifestat ser igual o més productives que abans. D'aquestes el 80,66% voldrien continuar teletreballant una part o la totalitat de la seva jornada laboral.

El 52,14% dels enquestats/des estan dedicant més temps a la feina ara que abans, tot i així, el 73,43% d'aquestes voldrien seguir fent-ho un cop finalitzat el confinament.

  • Dedicar més temps a la feina no és directament proporcional a més productivitat, segons podem comprovar en les respostes. És probable, que hi hagi un dèficit d'eines o altres casuístiques, per la situació en la que s'ha de teletreballar en aquests moments.

Productivitat vs. persones dependents

Aquí destaquem la incidència de tenir persones dependents a casa mentre es treballa. Pensem que en condicions normals i sense confinament, les persones dependents en molts casos no hi serien, ja que són nens i nenes estarien a l'escola.

Dels/les que han manifestat tenir persones dependents a casa que els hi dificulten el teletreball, el 55,24% diuen tenir uns nivells de productivitat igual o superiors. D'aquests/es el 64,56% diuen estar dedicant més temps a la feina.

Si contrastem aquestes dades amb els/les que no tenen persones dependents a casa, els resultats són que el 70,47% diuen tenir uns nivells de productivitat iguals o superiors. D'aquests/es el 50,28% diuen estar dedicant més temps a la feina.

Imaginem que en condicions de NO confinament, i sense persones dependents, els nivells de productivitat són més alts.

  • Les dades indiquen que les persones que teletreballen i tenen persones dependents a casa es veuen perjudicades a nivell de productivitat i dediquen més temps a la feina. No obstant, el 72,73% d'aquestes indiquen que els agradaria continuar amb el teletreball un cop finalitzat el confinament.

Productivitat i supervisió

La por al teletreball per alguns comandaments és la pèrdua del control dels seus equips i això fa que els nivells de supervisió hagin augmentat. Altres, en canvi, aposten per la confiança i deixen clars els objectius, evitant així, exercir un excés de control. Tot seguit mostrem dades sobre quin és l'impacte de l'estil de supervisió en la productivitat, i si aquest estil de supervisió ha pogut suposar dedicar més temps a la feina.

Aquelles persones que diuen no tenir supervisió o la mateixa que abans, manifesten tenir un nivells de productivitat iguals o superior en un 64,33%. En canvi, els nivells de productivitat ha estat el mateix o superior en un 70,73% per aquelles persones que diuen que tenen més supervisió que abans.

Per altra banda, hem vist en els resultats globals que el 52,14% de les persones enquestades estan dedicant més temps a la feina que abans. En canvi, en les persones que diuen tenir més supervisió que abans, aquest percentatge s'incrementa fins al 60,98%. A més, els seus nivells de productivitat són iguals o superiors en un 68%, mentre que els nivells de productivitat general de totes les persones enquestades és del 64,99%.

  • Par tant, s'aprecia un mínim increment de productivitat (3,01%) en aquelles persones que tenen més supervisió, malgrat que això suposi haver de dedicar més temps a la feina.

Percepció dels comandaments sobre la productivitat dels seus equips

Ara analitzarem quina és la percepció que tenen els/les comandaments sobre la productivitat dels seus equips, i relacionarem aquestes dades amb quina és la percepció que tenen aquests/es mateixos/es comandaments sobre la seva pròpia productivitat.

Segons les respostes dels comandaments que han fet l'enquesta (40,05% del total), aquests pensen que els nivells de productivitat són inferiors en un 35,17%, igual en un 57,93% i superior en un 6,90%.

Dels que pensen que la productivitat dels seus equips és inferior, el 78,43% també diuen que les seves productivitats són inferiors.

Dels que pensen que la productivitat dels seus equips és igual o superior, el 80,85% també diuen que les seves productivitats són iguals o superiors.

  • La percepció dels nivells de productivitat que tenen els comandaments dels seus equips, és similar a la percepció que tenen sobre si mateixos/es.

Teletreball i Lideratge

El teletreball comporta un lideratge diferent, utilització de nous mètodes de gestió d'equips, noves formes de motivar i comunicació, i molt més. Si més no, ens sembla interessant i necessari tenir informació de com viuen les persones líders el seu rol des del teletreball seu i del propi equip que lideren. En aquest apartat volem aportar algunes dades en quant a les persones que estan al capdavant d'un equip de treball.

Del 40,05% dels enquestats que són Responsables d'un Equip, un 79,25% comenten que la seva comunicació amb l'equip i col·laboradors ha estat igual o més que abans del confinament.

També hem comprovat que dels que opinen que la comunicació amb el seu equip i col·laboradors es igual o superior a abans de fer teletreball pel confinament, un 50,79% creu tenir les eines necessàries per liderar i el 37,30% en voldria tenir més.

Dels que són responsables d'un equip, un 69,18% els agradaria continuar teletreballant una part de l'horari quan acabi el confinament enfront d'un 26,42% que no els agradaria continuar teletreballant.

Una altra dada a comentar es que el 32,26% dels enquestats que necessiten més confiança dels seus superiors per teletreballar de forma més satisfactòria, són Responsables d'un equip. En aquesta línia, i el 39% dels que necessiten tenir els objectius clars que han d'aconseguir, son Responsable d'un Equip.

  • La meitat de les persones responsables d'un equip tenen eines per liderar i, prop d'un 80%, igual o millor comunicació amb els membres del seu equip i col·laboradors. Tanmateix, més de la meitat voldrien continuar teletreballant una part de l'horari quan acabi el confinament.

Teletreball i Comunicació

Un altre punt a tenir en compte i que volíem contemplar amb l'enquesta, era com afectava el teletreball a la comunicació (amb client i col·laboradors/es). Probablement estàvem molt acostumats a la presència física (visites, reunions, etc.) i aquesta nova situació ha fet que la relació amb aquests també hagi estat virtual.

Malgrat hi hagi un 79,60% dels enquestats que creu que la comunicació amb els clients no s'ha vist afectada negativament, n'hi ha un 20,4% que creu que si. D'aquests darrers, el percentatge més elevat ho consideren persones que diuen pertànyer al sector de l'educació i dels serveis, en un 25,93% i 24,69% respectivament.

Per altra banda, els nivells de comunicació amb persones de l'equip o col·laboradors/es, són iguals o superiors en un 78,84%. Dels que pensen que la comunicació ha disminuït (21,16%), un 39,29% no voldria seguir teletreballant més, ni tant sols una part de la seva jornada laboral. D'aquests, un 30,30% treballen en el sector de l'ensenyament i un 21,21% en el sector serveis, com a sectors més destacats.

També veiem que les persones que han manifestat que la comunicació amb el client es veu afectada negativament pel teletreball, un 65,43% d'aquests diuen tenir la mateixa o més comunicació amb els seus companys i col·laboradors i, un 34,57% té menys relació amb aquests que abans del confinament. A més, un 67% creuen que es possible teletreballar entre un 25 i 50% de la seva jornada.

  • Ens adonem, segons les dades, que teletreballar el 100% de la jornada laboral té inconvenients a nivell de comunicació amb els clients i amb els equips de treball, especialment en alguns sectors més que en altres (educació i serveis), tot i això, es veu positiu dedicar una part de la jornada laboral en aquesta modalitat.

Teletreball després del confinament?

Quina és la predisposició de les persones a seguir teletreballant un cop finalitzi l'estat l'alarma degut al COVID19? Algunes empreses es poden plantejar seguir amb aquest modalitat de treball un part de la jornada laboral, no obstant, ens interessa saber la percepció que tenen les persones sobre la viabilitat de fer-ho i sobretot, quina n'és la seva predisposició.

Un 28,21% de les persones enquestades diuen que un cop acabi el confinament no volen seguir teletreballant. D'aquestes, un 31,25% diu que la seva feina no és compatible amb el teletreball. En canvi, un 32,14% creu que la meitat o més de la seva feina si que és compatible.

Per altra banda, d'aquestes persones que no voldrien seguir teletreballant, un 19,64% tenen clar que els hi permetran fer-ho, un 38,39% no ho saben i un 41,96% tenen clar que no els hi permetran. De totes elles, el 81,25% tenen les condicions necessàries per fer-ho malgrat el 56,25% que diuen que els seus nivells de productivitat són inferiors, i el 49,11% hi estan dedicant més temps.

Tanmateix, de totes les persones que han manifestat que volen seguir teletreballant després del confinament, una part o la totalitat de la seva jornada laboral, el 73,33% manifesten ser igual o més productius que abans. D'aquestes, un 54,55% diuen dedicar més temps a la feina que abans, un 27,27% dediquen el mateix temps i un 18,18% en dediquen menys.

Si relacionem les dades de les respostes de la pregunta "Quan acabi el confinament, t'agradaria continuar amb el teletreball?" i els sectors als que pertanyen, ens adonem que els sectors que li veuen més oportunitats són els sectors de l'Agricultura i de la Logística, amb més d'un 80% de respostes afirmatives. En canvi, els sector que menys possibilitat li veu és el sector de l'Educació, on dos terceres parts dels enquestats diuen que no volen seguir teletreballant passada aquesta situació.

  • En resum, direm que en gran part hi ha una molt bona predisposició a seguir teletreballant en el futur. Malgrat que en alguns sectors i en algunes activitats concretes això no sigui possible, en les altres la viabilitat és alta. Les empreses s'hauran d'ocupar d'analitzar qui pot fer-ho i quant temps hi ha de dedicar, més que si hi haurà predisposició a fer-ho.

El que penso i el que m'agradaria

Molts cops volem o ens agradaria treballar i funcionar d'una determinada manera, si més no hi ha quelcom que ens fa pensar que l'empresa no ens deixarà o no li anirà be. Així doncs, volem correlacionar algunes preguntes de l'enquesta, entre elles, la que preguntàvem si els agradaria continuar treballant després del confinament i la de si creuen que els ho permetran.

Dels enquestats que no creuen que es pugui compaginar teletreball i treball presencial, un 89,74% tampoc els agradaria continuar teletreballant un cop acabat el confinament.

Les persones que opinen que es pot compaginar teletreball en un 100%, nomes un 28,57% els agradaria teletreballar totalment després del confinament totalment, i un 65,71% uns dies a la setmana. Tanmateix, de les persones que pensen que es pot compaginar una part del temps teletreball i una altra treball presencial, un 72,45% els agradaria teletreballar uns dies a la setmana

Tot i que un número elevat de persones enquestades respon que els agradaria continuar teletreballant uns dies a la setmana un cop acabat el confinament (65,74%), només un 19,16% opina que li permetran fer-ho i un 45,98% no sap.

  • En resum, les persones que consideren que es pot compaginar teletreball i treball presencial mostren interès i ganes de continuar fent-ho una part de l'horari quan el confinament acabi, no obstant, opinen que probablement no els ho permetran.

COMPARTIR