← Altres entrades

Resultats enquesta sobre el Teletreball


Tot seguit mostrem els resultats de l’enquesta realitzada durant el mes d’abril i que han respòs unes 500 persones que han estat i estan teletreballant des de casa aquests dies de confinament. Es pot apreciar que han participat persones de molts sectors diferents.

En termes generals, ens adonem que la majoria de persones que han participat en l'enquesta no havien teletreballat abans, tot i tenir les condicions necessàries; per altra banda, malgrat que aproximadament un terç de les respostes manifesten que tenen persones dependents a casa, els nivells de productivitat són iguals o superiors als habituals en dos terços. El mateix passa amb el tipus de supervisió que reben (només un 10% en tenen més que abans), i tampoc es veuen malmeses les comunicacions amb aquelles persones necessàries per fer la feina (col·laboradors i clients). 

Altrament, més del 90% creuen que podrien seguir compaginant una part o la totalitat de la seva feina fent teletreball, tot i que no tots voldrien fer-ho. També queda palès que, una quarta part dels enquestats, creuen que els permetran seguir teletreballant un cop finalitzat l'estat d'alerta, i un percentatge similar creu que no.

En relació a les persones que dirigeixen equips i tenen persones al seu càrrec, que han estat el 41% dels enquestats, només un 4% d'aquests diuen que no disposen d'eines per liderar equips virtuals. A més, dos terceres parts diuen que el nivell de productivitat dels seus equips ha estat igual o superior, i la meitat d'aquests comandaments volen proposar, a qui correspongui de la seva organització, que es pugui continuar amb aquesta pràctica.

Finalment, comentar que durant els propers dies farem un anàlisi tècnic dels resultats on ressaltarem les principals conclusions, relacionant també les dades de diferents preguntes. També farem una sèrie de reflexions que creiem que les empreses i empresaris s'han de fer, esperant que trobin respostes a la pregunta "Estem les empreses preparades pel teletreball?". Pregunta que vam abordar en un article publicat en aquesta mateixa web el passat dia 7 d'abril El podeu consultar clicant aquí.

COMPARTIR